Vài tranh biếm vui về môn bóng đá

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
Vài tranh biếm vui về môn bóng đá
Tình hình bóng đá trong nước và những tiêu cực qua chùm tranh biếm họa..
tranh biếm họa bóng đá

Biếm họa nỗi buồn bóng đá

Tranh biếm họa lén vợ đi xem bóng đá

Biếm họa gian lận trong bóng đá

Táo bóng đá

Biếm họa vui bóng đá

Biếm họa vua sâu cỏ